BASES LEGALS

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA, amb número de CIF A58477902 i amb domicili a Plaça Universitat, 7, 08007 Barcelona, regula per mitjà de les presents Bases el concurs “DIMECRES BOJOS” dirigit als seus fans i clients.

 

ÀMBIT

L’àmbit del concurs és nacional.

 

TERMINI

El termini per participar cada dimecres fins a esgotar existències.

 

COMUNICACIÓ

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA, (d’ara endavant, LA MALLORQUINA) comunicarà la promoció a través d’Internet i els seus perfils en xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram).

 

MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Les persones que vulguin participar en el concurs hauran de respondre per correu electrònic la pregunta que es realitzarà cada dimecres en el perfil de Facebook de LA MALLORQUINA.

Pot participar en el concurs tot client, fan o usuari independentment del seu sexe i edat (en el supòsit de participants menors de 18 anys d’edat, aquests hauran de comptar a més amb l’autorització prèvia dels seus pare / mare o tutor, que hauran més conèixer i acceptar les presents bases juntament amb el menor, autoritzar la cessió de dret d’imatge i nom així com el tractament de les seves dades personals. GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA, no serà responsable de l’incompliment d’aquesta norma pel participant.) Els participants han de poder demostrar que són les persones que apareixen a la foto i acreditar la propietat de la mateixa. Totes les dades introduïdes pels participants hauran de ser veraces. En el supòsit que el participant hagi facilitat dades falses o d’una altra persona, la seva participació no serà tinguda en compte i quedarà exclòs de la promoció i de la possibilitat d’optar a cap premi. Queda terminantment prohibit facilitar dades o fotos de terceres persones sense el seu previ consentiment. Els guanyadors rebran un e-mail de confirmació a l’adreça de correu electrònic que van facilitar en el moment de la inscripció en la promoció. En cas de no contestar una vegada enviat el mail al guanyador en un termini de 24 hores, el premi passarà al següent participant més ben valorat.

 

PREMIS

Es sortejarà cada dimecres a les 20h00 20€ per comprar a la botiga on line de La Mallorquina, entre tots els participants que hagin enviat la resposta correcta a xarxes@lamallorquina.es

Condicions dels premis:.
– Els premis no són bescanviables en metàl·lic, ni per qualsevol altre premi i la compra s’ha fer a la botiga online: www.lamallorquina.es
– Els premis són intransferibles.
– GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA, no es responsabilitza de l’ús que dels premis realitzin els guanyadors.
– Queda prohibida la comercialització i/o venda del dret a l’obtenció del premi.
– Tots els impostos, despeses d’enviament i taxes relacionats amb el premi d’aquesta promoció o les despeses addicionals motivades per demora o negligència per part del premiat, seran a compte d’aquest, excepte que d’altra manera, s’hagués establert expressament en les presents bases.
– GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA es reserva el dret a substituir els premis per altres de similars característiques.

 

PROTECCIÓ DE DADES

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA, garanteix que la recollida de dades de caràcter personal es realitzarà complint el que disposa la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades i imatges de caràcter personal facilitades pel participant suposen el seu consentiment perquè aquests siguin incorporades als fitxers titularitat de GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA amb la finalitat de gestionar la present promoció, fer entrega dels premis corresponents i la difusió de les dades dels guanyadors en els mitjans que s’estimen oportuns, així com per rebre per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics, informació comercial o sobre les promocions que considerem puguin resultar del seu interès.
Així mateix, la remissió de les seves dades, suposa la prestació del consentiment perquè GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals i / o altres per qualsevol mitjà, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Per tant, el participant autoritza de forma expressa a GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA a incorporar les seves dades de caràcter personal incloses en aquesta base de dades juntament amb els que s’obtinguin amb motiu del seu consentiment i vigència, al fitxer creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de gestionar aquesta relació, per realitzar accions de publicitat, màrqueting i altres d’anàlogues. El participant autoritza GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA organitzadora de l’acció, a reproduir, publicar i utilitzar el seu nom i cognoms i les fotografies presentades al concurs, així com la seva imatge personal o efígie, inclosa la veu, en qualsevol activitat publi-promocional de l’acció en què hagi participat, sense que això li confereixi dret de remuneració o benefici (amb excepció del lliurament del premi guanyat). El participant manifesta que la fotografia o fotografies publicades, han estat obtingudes complint en tot moment la legislació vigent. Assumeix la responsabilitat i respondrà de qualsevol conseqüència que poguessin derivar-se de tals conductes inadequades, havent de mantenir indemne GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA per qualsevol reclamació de tercers.

La negativa a proporcionar les dades sol · licitades podria donar lloc a la impossibilitat de participar en l’acció. En aquest cas, l’empresa GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA quedaria alliberada de qualsevol responsabilitat consegüent Els usuaris que participin en la promoció i / o acció, pel fet de participar-hi, consenten i accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal conformitat amb el que preveu la present Base així com conforme a les disposicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LO 15/1.999, de 13 de desembre) i normativa de desenvolupament. La participació en la promoció i / o acció comporta necessàriament que les seves dades relatives a testimoni, identitat facilitades i condició de guanyador (en el cas que així es declari) seran publicats en els mitjans que GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA estimi oportú. L’empresa GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA no assumeix cap responsabilitat en relació a l’autenticitat de les dades proporcionades per l’usuari i aquest és l’únic responsable de la veracitat de les dades proporcionades i amb caràcter especial, l’usuari serà responsable de facilitar dades veraces, de manera que quedarà automàticament exclòs de la promoció si facilita dades que no es corresponguin amb la seva persona. En virtut del que disposa l’article 15 i SS de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, dirigint-se per escrit a GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA, A58477902 indicant la referència LOPD o mitjançant email dirigit a lamallorquina@lamallorquina.es

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquest document de bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA En cas de divergència entre els participants en la promoció i l’empresa que promociona seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció al seu propi fur, si és diferent del que aquí s’ha pactat .

 

MODIFICACIONS

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i regals, sempre que les mateixes estiguin justificades, i es comuniquin a aquests degudament a través de la pàgina web de L’MALLORQUINA. A més, LA MALLORQUINA, es reserva el dret de canviar la data de la promoció.

 

BAIXES DE PARTICIPANTS

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA es reserva el dret de donar de baixa i expulsar automàticament i sense previ avís a qualsevol participant que estimi que no està complint amb les condicions de participació, que està fent un mal ús o abús de la promoció.

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar els enviaments postals o electrònics o les línies telefòniques. D’aquesta manera, GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA no serà responsable de les possibles deficiències o caigudes de les línies de telecomunicacions, ni del mal funcionament de les pàgines web i dels sistemes involucrats en la present promoció, per causes alienes a GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA, així com dels serveis que qualsevol altra entitat amb la qual aquesta col · labori, prestin l’agraciat com a conseqüència del premi lliurat. LA MALLORQUINA, no serà responsable de l’ús del regal que l’agraciat pogués realitzar. LA MALLORQUINA, no es responsabilitzarà dels serveis que terceres empreses han de donar als agraciats amb el regal d’aquesta promoció. El promotor es reserva el dret a retirar aquelles participacions respecte de les quals es tingui sospita, dubte o certesa del seu caràcter fraudulent o abusiu.

 

FORÇA MAJOR

En cas que la promoció no pogués realitzar-se bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre que no estigui sota el control de GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA, i que afecte el normal desenvolupament de la promoció, el promotor es reserva el dret a cancel · lar, modificar o suspendre la mateixa

 

REPERCUSSIÓ FISCAL DEL PREMI

Els premis estan subjectes a les retencions fiscals marcades per la llei la responsabilitat correspon al premiat i aliena a l’empresa que realitza l’acció. En cas de què el guanyador pertanyi a una zona el règim econòmic i fiscal sigui diferent (Canàries, Ceuta i Melilla) el pagament d’impostos de duana serà obligació del subjecte passiu (guanyador) qui satisfarà aquesta quantitat a l’administració tributària d’aquesta regió.